top of page

Reklamačný poriadok 

STUDIO EXCLUSIVE

 

prevádzky:

Nám.sv.Egídia 3643/80A 

05801 Poprad

 

Nám.SNP 19

81101 Bratislava

 

Prevádzka poskytujúca služby starostlivosti o ľudské telo, v tomto pripade kadernícke služby,a služby spojené so skrášlľovaním ľudského tela musia mať platné živnostenské oprávnenie. 

 

Povinnosti prevádzky:

1. Vykonávať svoje služby iba odborne vyškoleným personálom, ktorí vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie.

 

2. Vykonávať požadovanú službu zodpovedne, podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcich konkrétnemu pracovnému úkonu s materiálmi, výrobkami k tomu určenými a ktoré neprekročili dobu záruky a podliehajúcimi normám EU. 

3. Zákazník je povinný vo vlastnom záujme informovať osobu poskytujúcu služby na dôležité zdravotné problémy, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu poskytovanej služby a trvanlivosť a priebeh výkonu príslušnej služby. Kontraindikáciami sú napríklad diabetes, užívanie antibiotík, kortizónu, tehotenstvo, alergie, dojčenie, ľahká tvorba hematómu, zapálená pokožka, otvorené rany.

4. Ak má zákazník poškodené vlasy , nechty alebo pleť , je vopred oboznámený s možnosťou, že nasledujúci zásah môže ale nemusí byť 100% ,kvôli predošlému poškodeniu vlasov , alebo pokožky.  Taktiež je oboznámený s tým, že ak má poškodené  vlasy, alebo vlasovú pokožku ,výsledok môže  mať  vplyv na predošlé úkony , ak aj napriek tomu súhlasí s vykonaním zákroku vzdáva sa možnosti reklamovať estetickývýsledok zákroku. 

5. Dodržanie správneho technologického postupu sa prejavuje okamžite, najneskôr však do 24 hodín. Reklamácia na nedodržanie technologického postupu je možná len do nasledujúceho dňa po vykonaní služby. A to po osobnej konzultácií so zákazníkom a kontrolou prevedenej práce. 

6. Zákazník bol pred začatím vykonávania služby oboznámený s následnou domácou starostlivosťou a s možnosťou prípadnej reklamácie. 

7. Za správnu manipuláciu a dodržanie doporučených pokynov v nasledujúcich dňoch preberá zodpovednosť zákazník. Neskoršia reklamácia nie je možná vzhľadom na fakt, že je ťažké preukázať alebo vylúčiť nesprávnu alebo nevhodnú starostlivosť zákazníka. 

8. Pracovník prevádzky je povinný vydať zákazníkovi pri reklamácií potvrdenie. 

9. Pracovník prevádzky je povinný viesť evidenciu reklamácií a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácií musí obsahovať informácie o dátume uplatnenia reklamácie a spôsobe vybavenia reklamácie. 

10. Zákazník si vykonanú službu starostlivo prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu služby.

Reklamačný poriadok s platnosťou a účinnosťou od 01.01.2021

bottom of page